برآورد تراکم درختان با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (مطالعه موردی:جنگل‌های دست کاشت بیت قشم).

برآورد تراکم درختان با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (مطالعه موردی:جنگل‌های دست کاشت بیت قشم).

* محمدعلی حکیم زاده اردکانی a، محمود نجفی زیلایی b

a دانشیار ، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد ، کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱۸۹۱۹۵ ، یزد ، ایران

b دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد ، کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، یزد ، ایران

 (May-June. 2019) سال ۳ شماره۷  

چکیده مطلب

صفات درختان، رقابت و مختصات مکانی سبب ایجاد ناهمگنی مکانیو الگوی پراکنش متفاوت در محیط میشوند. هدف از تحقیق برآورد تراکم درختان در جنگل دست کاشت بیت قشم با استفاده از روشهای زمین آماری کریجینگ و سنجش از دور و مقایسه این دو روش به منظور ارتقاء کیفیت مدیریت و برنامه ریزی و نیز حفاظت و استفاده اصولی از این جنگلها می باشد. در این تحقیق، از دو روش زمین آمار و سنجش از دور بمنظور برآورد تراکم درختان جنگلهای دست کاشت بیت قشم در مساحتی معادل ۴۳۵۰هکتار مورد استفاده قرار گرفت. در روش زمین‌آمار ازمدل برازش داده شده بر واریوگرام بروش کریجینگ معمولی استفاده گردید. در روش سنجش از دور تصاویر سنجنده Aster و مدل رگرسیونی خطی استفاده شد که ترکیب خطی باندهای RED و NIR بعنوان متغیرهای مستقل، بهتر از دیگر متغیرها توانست تراکم درختان را با میانگین مجذورخطای مربعات ۸/۶۴ برآورد نماید. نتایج ارزیابی برآورد ثابت نمود که روش کریجینگ معمولی بدلیل داشتن اثر قطعه ای زیاد و ساختار مکانی ضعیف در بین قطعات نمونه، نتوانسته برآورد مناسبی از متغیر تراکم درختان ارائه دهد،ه مچنین بدلیل زیاد بودن مقادیر معیارهایRMSEو MAE کریجینگ معمولی نتوانسته بر اساس مدل برازش داده شده برآورد صحیحی را انجام دهد. نتایج بدست آمده نشان داد که سنجش از دور در مقایسه با زمین آماردارایRMSEکمتری می باشد. همچنین در برآورد تراکم درختان، زمین آمار درمقیاس محلی و سنجش از دور در مقیاس منطقه ای دارای نتایج بهتری میباشند. بطور کلی روش سنجش از دور دربرآورد تراکم درختان بدلیل آسانی و هزینه بسیار پایین و حجم نمونه برداری کمتر نسبت به زمین آمار برتری دارد.

http://www.doi.org/10.22034/emsd.2019.01

قبول شده برای چاپ در۸ تیر ۱۳۹۸

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0