بررسی رابطه بین فضاهای سبز شهری و جمعیت در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

چکیده مطلب

صدف نجارزاده a، مژگان زعیمدار b، *

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 3, Issue 7 (February-March. 2018

این پژوهش به صورت تحقیق کیفی مى باشد که شامل استفاده آگاهانه و گردآورى مجموعه‌اى از داده‌هاى تجربی است. روش گردآورى داده ها به صورت مطالعات کتابخانه‌اى و میدانى مى‌باشد. آزمون نرمالینه One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test داده های تحقیق نشان می دهد که داده ها دارای توزیع نرمال می باشند . جهت تعیین رابطه بین مساحت منطقه ، مساحت پارک ، سرانه پارک ، سرانه فضای سبز  و  جمعیت  از آنالیز آماریcorrelation coefficient  استفاده شده است . آنالیز اولیه نشان داده است که فرض نرمالیته ، خطی و همگن بودن واریانس (homoscedasticity ) داده ها  ننقض نشده است. یک رابطه متوسط و مثبت بین دو متغیر جمعیت و  مساحت منطقه  با ۰.۰۰۰۵ < p  0.3 r=  و۲۱  n=وجود دارد . متغیر جمعیت با متغیر  مساحت منطقه ۱۴.۷ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح کمی است . رابطه بسیار ضعیف و منفی بین دو متغیر جمعیت و  مساحت پارک  با ۰.۰۰۰۵ < p  0.087- r= و ۲۱ n= وجود دارد . متغیر جمعیت با متغیر  مساحت پارک ۱.۵ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که درصد بسیار کمی است . رابطه ضعیف و مثبت بین دو متغیر جمعیت و  سرانه پارک  با ۰.۰۰۰۵ < p  0.139 r=  و ۲۱  n=وجود دارد . متغیر جمعیت با متغیر سرانه پارک ۱.۹ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح بسیار کمی است . رابطه متوسط و مثبت بین دو متغیر جمعیت و  سرانه فضای سبز  با ۰.۰۰۰۵ < p  0.329 r= و   21  n=وجود دارد. متغیر جمعیت با متغیر سرانه فضای سبز ۱۰.۸ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح کمی است .رابطه ضعیف و منفی بین دو متغیر مساحت منطقه و  مساحت پارک  با ۰.۰۰۰۵ < p 0.022-  r= و ۲۱  n=وجود دارد. متغیر مساحت منطقه با متغیر مساحت پارک ۰.۰۴ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح بسیار کمی است . رابطه ضعیف و منفی بین دو متغیر مساحت منطقه و  سرانه پارک  با ۰.۰۰۰۵ < p 0.019-   r= و ۲۱  n=وجود دارد. متغیر مساحت منطقه با متغیر سرانه پارک ۰.۰۳ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح کمی است . رابطه متوسط و مثبت بین دو متغیر مساحت منطقه و  سرانه فضای سبز  با ۰.۰۰۰۵ > p  0.422  r= و  21  n=وجود دارد. متغیر مساحت منطقه با متغیر سرانه فضای سبز ۱۷.۸ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح کمی است .

چاپ شده در ۹۶.۱۲.۲۳

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0