بررسی عوامل موثر بر مشارکت در حفاظت از محیط زیست.

بررسی عوامل موثر بر مشارکت در حفاظت از محیط زیست.

چکیده مطلب

معصومه شاهنوری a*، مهشید محمدی شلمانی a ، شیوا پیروی a

a دکتری مدیریت محیط زیست ، دانشکده علوم و فونون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 3, Issue 5 (June-July. 2018

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر در مشارکت جهت حفاظت از محیط زیست بوسیله بررسی پیشینه تحقیق است . این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و گردآوری داده ها و اطلاعات بر اساس مطالعات کتب و مقالات مرتبط صورت گرفته است . بر این اساس پیشیه تحقیق بوسیله دو شاخص مقایسه می شوند انواع مشارکت و انواع اثرات بررسی شده اند. توزیع پراکنش داده ها نرمال بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز آماری فرکانس داده ها استفاده شده است همچنین برای تحلیل داده ها از شاخص های مقایسه ای انواع مشارکت و انواع اثرات مشارکت بر حفاظت محیط زیست استفاده شده است . بررسی نقش عوامل فرهنگ از بین عوامل موثر در جلب مشارکت های مردمی برای حفاظت محیط زیست ۳۰/۸ درصد بوده که نسبت به سایر عوامل تاثیر گذار مطالعات بیشتری را به خود اختصاص داده است . در حالی که مطالعات مربوط به تأثیر عوامل اقتصادی بر مشارکت عمومی ۷/۷ درصد بوده است . نقش عوامل اجتماعی و قوانین بر مشارکت مردمی ۲۳/۱ درصد در پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و تنها ۲% از مقالات به بررسی نقش همه عوامل در مشارکت پرداخته اند. بررسی نوع مشارکت سنتی از بین انواع مشارکت در جلب مشارکت های مردمی برای حفاظت محیط زیست در ۴۶/۲ درصد از تحقیقات بررسی شده است  که نسبت به نوع مشارکت جدید مقالات بیشتری را به خود اختصاص داده است . در حالی که مقالات مربوط به بررسی نوع جدید مشارکت بر مشارکت عمومی ۳۸/۵ درصد بوده است و تنها ۲% از مقالات به بررسی نقش همه انواع مشارکت پرداخته اند. محققان بیشتر به بررسی اثرات مستقیم بر حفاظت از محیط زیست پرداخته اند که شامل ۵۳/۸ درصد از تحقیقات بوده است. در حالی که مقالات مربوط به بررسی اثرات غیر مستقیم بر حفاظت محیط زیست ۳۰/۸ درصد بوده است و تنها ۲% از مقالات به بررسی نقش هردو اثر بر حفاظت از محیط زیست پرداخته اند. محققان بیشتر به بررسی اثرات مستقیم بر حفاظت از محیط زیست پرداخته اند که شامل ۵۳/۸ درصد از تحقیقات بوده است. در حالی که مقالات مربوط به بررسی اثرات غیر مستقیم بر حفاظت محیط زیست ۳۰/۸ درصد بوده است و تنها ۲% از مقالات به بررسی نقش هردو اثر بر حفاظت از محیط زیست پرداخته اند. پیشنهاد برای محققان آینده : بررسی نقش کلیه عوامل موثر شامل اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ بر حفاظت از محیط زیست بیشتر پرداخته شود و بررسی نقش تاثیر قوانین و سازمانی های دولتی و رشد اقتصادی در حفاظت از محیط زیست بیشتر پرداخته شود.

چاپ شده در ۹۷.۰۴.۰۴

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0