بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب شهر سرعین با استانداردهای ملی و جهانی

بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب شهر سرعین با استانداردهای ملی و جهانی

شایان خلیلی ارجقی a، محمد طریقی b، غلامرضا ابراهیم زاده رجایی c ، هلن مربی هروی d*

a دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست ، تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b کارشناسی مهندسی منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل  ، کد پستی ۵۶۱۵۷۳۱۵۶۷ ، ایران

 c گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران

d سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، EMSD , تهران ، کد پستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴ ، ایران

Volume 1, Issue 5 (February-March. 2019)

چکیده مطلب

هدف اصلی تحقیق مقایسه پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شرب شهر سرعین با استانداردهای آب شرب است. مطالعات انجام شده ازنوع توصیفی- مقطعی بوده و از دی ماه ۱۳۹۲ شروع و لغایت آذر ۱۳۹۳ ادامه داشت. نمونه برداری از آب در طول یکسال به صورت یکبار در هر فصل انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss 19  بوسیله روش One Sample T test و با مقایسه با استانداردهای ایران مقایسه و تجزیه و تحلیل شده است. توزیع داده ها نرمال بوده و بوسیله روش One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test و آزمون آماری Correlations انجام شده است . پایایی داده ها بوسیله آزمون Cronbach’s Alpha سنجیده شده که مقدار آن ۰.۹۹۷ بوده و نشان دهنده پایایی خوب داده ها می باشد. همبستگی بین داده های فصول مختلف زمستان ، بهار و تابستان با یکدیگر و با استاندارد ایران در سطح ۰.۰۱  از نظر آماری معنی دار ۰.۰۰۵ > p بوده است . با مقایسه میانگین پارامترها با استاندارد نمونه های سه فصل با اطمینان ۹۵% می توان بیان داشت که میانگین قلیائیت ( ۲۰.۸ ± ۲۰۳ ) از نظر آماری بطور معنی داری ۰.۰۰۰۵ > p و ۱۶.۹ = (۲)t بیشتر از استاندارد صفر mg/l بود . میانگین فسفات ( ۰.۰۰۵ ± ۰.۱۱ ) از نظر آماری بطور معنی داری ۰.۰۰۰۵ > p و  ۳۴ = (۲)t بیشتر از استاندارد صفر mg/l بود . بقیه پارامترهای مورد بررسی شامل هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، نیتریت و نیترات، کلرور، فلوئور، سولفات ، سختی کل و کدورت در آب شرب تماماً طبق استاندارد ایران در حد حداکثر مطلوب و مجاز قرار داشتند.

قبول شده برای چاپ در ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0