تدوین استراتژی جهت تمرکز بر صنایع روستایی(اقتصاد غیرزراعتی) برای رسیدن به توسعه پایدار به روش تحلیل SWOT.

تدوین استراتژی جهت تمرکز بر صنایع روستایی(اقتصاد غیرزراعتی) برای رسیدن به توسعه پایدار به روش تحلیل SWOT.

زهرا درویشی a، هلن مربی هرویb,*

a کارشناسی ارشد توسعه‌روستایی ، مدیریت توسعه ، دانشگاه تهران ،تهران ، کدپستی، ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

b سردبیر نشریه EMSD، دکتری مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، تهران ، کدپستی،۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴ایران

چکیده مطلب

هدف تحقیقعبارت است از ارائهاستراتژی های پیشنهادی توسعه‌ی مناطق روستایی بویژه توسعه پایدار آن از طریق صنایع روستایی است . در این تحقیق به تدوین استراتژی جهت ارائه استراتژی های موثر در توسعه پایدار صنایع روستایی دستی به روش SWOT پرداخته شده است. تحقیق حاضر کاربردی است و از نتایج مقلات منتشر شده در این زمینه استفاده می شود. از لحاظ روش انجام کار کتابخانه ای بوده و از نظر شیوه نگرش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت اولویت بندی استراتژی های SO”” ،  WO”” ، ST”” و WT”” از روش AHP استفاده شده است . بر اساس نتایج بدست آمده استراتژی های TW و SO بر استراتژی های WO و ST ارجحیت دارند. بنابراین توجه به استراتژی هایی مانند کمک های مالی به تحقیقات ، توسعه تکنولوژی های قابل رقابت ، موضوعات مالکیت معنوی ، قوانین جاری بازار خانگی ، برگذاری جشن ها به دلیل مناسبت های بزرگ ، ایجاد تصویر نام تجاری ، شرکت ، تکنولوژی ، ارتباطات بین المللی ، نظرات و نگرش های مصرف کنندگان و تغییر روند سبک زندگی ، تجارت بین المللی ، سیاست های تجاری ، اطلاعات و ارتباطات ، تبلیغات و همگانی کردن ، موضوعات فصلی یا آب و هوایی در اولویت می باشند. صنایع روستایی بر توسعه‌ی مناطق روستایی بویژه توسعه پایدار آن تاثیر گذارند، ضمن آگاهی‌رسانی بیشتر، بر لزوم راه‌اندازی صنایع غیرزراعی در مناطق روستایی شاهد توسعۀ همه جانبۀ این مناطق باشیم. صنعتی‌شدن روستا با تأکید بر صنایع کوچک و متوسط در مناطق روستایی پیامدهایی از جمله: ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رفاه و ایجاد اقتصاد خودرانشی، کاهش مهاجرت به مناطق شهری را در پی داشته است. ایجاد و گسترش صنایع کوچک در مناطق روستایی نیازمند تلاش و مشارکت تمام ساکنان روستا برای استقرار این نوع صنایع است.می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که در کنار نتایج اقتصادی و اجتماعی مثبتی که صنایع روستایی می‌توانند بر توسعه پایدار روستا داشته باشند، در صورت عدم توجه به ابزارهای متناسب با اقلیم جغرافیایی مناطق روستایی و همچنین ورود بی‌رویه ابزاراآلات صنعتی به روستا شاهد از بین رفتن نظم محیط زیست این مناطق و در نتیجه عدم توسعه پایدار روستا خواهیم بود.

http://www.doi.org/10.22034/emsd.2019.05

قبول شده برای چاپ در ۳۰ اردیبشهت ۱۳۹۸

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0