تدوین استراتژی های جایگزینی سموم پرخطر شیمیایی با فرمونها با رویکرد کاربرد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مزارع برنج.

تدوین استراتژی های جایگزینی سموم پرخطر شیمیایی با فرمونها با رویکرد کاربرد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مزارع برنج.

سوسن نظری تابک a، احمد حیدری* b، هلن مربی هرویC ، مجید حسنی مقدم d

a  بخش تحقیقات آفت کش‌ها، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کد پستی۱۹۸۵۷۱۳۱۳۳، تهران، ایران

b بخش تحقیقات آفت کش‌ها، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کد پستی۱۹۸۵۷۱۳۱۳۳، تهران، ایران

c  سردبیر EMSD publishing ، دکتری مدیریت محیط زیست ، کد پستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴ ، تهران ، ایران

d موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کد پستی۱۹۸۵۷۱۳۱۳۳، تهران، ایران

 (May-June. 2019)دوره ۳ شماره ۱- ۱۳۹۸

چکیده مطلب

هدف از این پژوهش ارائه استراتژی هایی برای جایگزینی سموم پرخطر شیمیایی با فرمونها با رویکرد کاربرد مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در مزارع برنج است. استراتژی های استفاده از راه حل ها/ تکنولوژی های جایگزین ، ترویج استفاده از فرمون ها ، تغییر الگوهای مصرف کشاورزان ، افزایش دستگاههای نظارتی ، توسعه تکنولوژی پاک ، افزایش سود اقتصادی از طریق بررسی سیاست حمایت از اصلاحات با پرداخت یارانه ، تبلیغات و همگانی کردن استفاده از فرمون ها و آموزش در شبکه های اجتماعی و رسانه ای در اولویت هستند. بیشترین اولویت های عوامل داخلی مرتبط با نقاط قوت شامل : کنترل آفات به روش اخلال در جفتگیری ، کنترل آفات به روش شکار انبوه ، کنترل آفات به روش جلب و کشتن حشرات ، ایجاد تراکم منابع فرمونی طبیعی و مصنوعی هستند. بیشترین اولویت های عوامل داخلی مرتبط با  نقاط ضعف شامل عدم مصرف صحیح آفت کش ها ، آلودگی آب ، خاک و محصول ، سم پاشی مکرر در شالیزارها ، عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان و فاکتورهای مناسب در تولید سموم ، کشاورزان اغلب بی سواد یا با سواد متوسط هستند و عدم درک اطلاعات درج شده در برچسب سموم توسط کشاورزان می باشند. میانگین عوامل داخلی کمتر از ۲.۵ است یعنی عوامل درونی دچار ضعف می باشد .  بیشترین اولویت عوامل خارجی مرتبط با فرصت ها شامل : استفاده از فرمون ها برای حفظ گیاهان در برابر حمله آفات و جلب حشرات به منابع مختلفی از قبیل سیگنال های شیمیایی ، بینایی ، صوتی و یا ترکیبی می باشند. بیشترین اولویت های عوامل خارجی مرتبط با تهدید ها شامل : کاهش محصول برنج ، خسارات اقتصادی ، مقاومت آفات ، مشکلات بهداشتی و زیست محیطی ، باقی مانده آفت کشهای آلی در مواد غذایی ، مسمومیت آبزیان ، افزایش سرطان و مرگ جانداران دیگر است. میانگین عوامل خارجی کمتر از ۲.۵ است یعنی عوامل خارجی دچار ضعف می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که استراتژی های استفاده از راه حل ها/ تکنولوژی های جایگزین ، ترویج استفاده از فرمون ها ، تغییر الگوهای مصرف کشاورزان ، افزایش دستگاههای نظارتی ، توسعه تکنولوژی پاک ، افزایش سود اقتصادی از طریق بررسی سیاست حمایت از اصلاحات با پرداخت یارانه ، تبلیغات و همگانی کردن استفاده از فرمون ها و آموزش در شبکه های اجتماعی و رسانه ای در اولویت هستند.

http://www.doi.org/10.22034/emsd.2019.02

قبول شده برای چاپ در ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0