تعیین رابطه نیاز سنجی‌ آموزشی با مهارت های شغلی کارکنان اداره کل محیط زیست استان تهران

تعیین رابطه نیاز سنجی‌ آموزشی با مهارت های شغلی کارکنان اداره کل محیط زیست استان تهران

چکیده مطلب

*مژگان زعیمدار a

a استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 3, Issue 1 (May-June. 2018

مهمترین مساله در قبال تغییرات محیط، آموزش و بهسازی منابع انسانی است. زیرا سرمایه گذاری در آموزش و بهسازی منابع انسانی، سرمایه گذاری بلند مدتی است که آثار منافع آن به خود فرد، سازمان و جامعه بر می گردد. هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان ارتباط بین نیاز سنجی آموزشی و  دانش و مهارت کار با کامپیوتر و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان، کمبودها و نقایص در میزان آشنایی با زبان انگلیسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل محیط زیست استان تهران بوده است.  تعیین حجم نمونه بصورت تصادفی در دسترس به تعداد ۲۶۰ نفر بوده است. جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به دو صورت کتابخانه­ای، مراجعه به اسناد و مدارک و میدانی بوده است.  محقق با طراحی پرسشنامه و توزیع آن در بین نمونه آماری، داده­های مورد نیاز برای انجام تحقیق را جمع­آوری کرده است. برای تحلیل داده‌ها، نرم افزار  SPSS21 و Lisrel8.80  و تکنیک­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در انتها مشخص گردید که نیازسنجی آموزشی در شناسایی و تعیین دانش و مهارت کار با کامپیوتر ، در شناسایی و تعیین کمبودها و نقایص در میزان آشنایی با زبان انگلیسی و همچنین در اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران موثر می باشد و تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

 

چاپ شده در ۹۷.۰۳.۲۳

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0