شبیه‌سازی مصرف بهینه‌ انرژی در مجموعه‌های ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار DesignBuilder.

شبیه‌سازی مصرف بهینه‌ انرژی در مجموعه‌های ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با استفاده از نرم‌افزار DesignBuilder.

فاطمه علیداقی a، هومن بهمن‌پور b*

a دانشجوی گروه معماری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،کدپستی ۴۳۱۸۹-۳۶۱۹۹،ایران

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود،کدپستی ۴۳۱۸۹-۳۶۱۹۹،ایران

(April-May. 2019) سال ۳ شماره ۶-۱۳۹۸

چکیده مطلب

هدف از این تحقیق، یافتن فرم بهینه طراحی برای ساختمان مجموعه ورزشی چندمنظوره در شهر شاهرود با رویکرد مصرف انرژی می‌باشد. بدین منظور از نرم‌افزار شبیه‌ساز DesignBuilder استفاده گردیده است. در ابتدا سایت مطالعاتی آنالیز شده و با توجه به جهت و شدت وزش باد و همچنین طلوع و غروب خورشید، کشیدگی مناسب برای سازه استخراج شد. جزییات دیوارها و بام تعیین و وارد نرم‌افزار گردید. ضریب انتقال حرارت برای دیوار خارجی ۰.۹۸۸ ( W/( m2.k و برای سقف  ۰.۶۸۵ 
( W/( m2.k می‌باشد. .نتایج بیانگر آن بوده است که‌ بیشترین حرارت جذب شده توسط ساختمان، توسط تابش ورودی از پنجره‌ها به ساختمان می‌باشد.با توجه به نتایج شبیه‌سازی، ۲۹.۹ درصد مصرف انرژی مربوط به سیستم گرمایش، ۳۰ درصد مصرف انرژی مربوط به سیستم سرمایش، ۳۰.۸ درصد مصرف انرژی مربوط به سیستم روشنایی، ۶ درصد مصرف انرژی مربوط به تجهیزات الکتریکی و ۳.۲ درصد مصرف انرژی مربوط به سیستم آب گرم مصرفی ساختمان خواهد بود. نتایج تحقیق نشان داده است که سازه ‌پیشنهادی که سازه‌ای است مرکب و متشکل از فونداسیون و ستون‌های بتنی شاخص مصرف انرژی بسیار خوبی داشته است .

http://www.doi.org/10.22034/emsd.2019.03

قبول شده برای چاپ در ۴ خرداد ۱۳۹۸

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0