شناسایی مخاطرات فعالیت های آزمایشگاهی و نحوه کنترل آن به روش JHA

شناسایی مخاطرات فعالیت های آزمایشگاهی و نحوه کنترل آن به روش JHA

چکیده مطلب

الناز ابراهیم زاده a

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 4, Issue 6 (June-July. 2018

حوادث در محیط کار باعث آسیب رساندن به پرسنل می شود که با شناسایی این خطرات می توان از بسیاری از آنها پیشگیری نمود. پژوهش حاضر بصورت مقطعی با هدف شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با استفاده از تکنیک آنالیز ایمنی شغلی آن در یکی از آزمایشگاههای کشور انجام شد. ایتدا خطرات فرآیند شناسایی شد و ارزیابی ریسک فعالیتهای انجام شد و در نهایت اولویت بندی خطرات انجام گرفت و راه حل کنترلی ارائه گردید. تجزیه و تحلیل ریسک پر خطر کار در آزمایشگاه که شامل: عدم استفاده از وسایل حفاظتی مخصوصا دستکش مقاوم و غیر قابل نفوذ، ماسک، روپوش، پیش بندمخصوص وغیره برای پرسنل و دانشجویان ، عدم جمع آوری پسماندهایی مانند ظروف پلاستیکی ، شیشه ای و نیز جعبه ها ی کیت ها و معرف ها که طی کارآلوده به سرم و مایعات بدن می شوند، درمحفظه های جداگانه ای جهت مراحل بازیافت ، عدم برقراری ارتباط برای دفع زائدات خطرناک با شهرداری ، عدم درخواست بازرسانی برای بازدید و کنترل آزمایشگاه ، عدم درخواست جمع آوری جداگانه زائدات جدا شده از سایر زائدات از شهرداری ، عدم درخواست بررسی پساب آزمایشگاه توسط شرکت آب و فاضلاب و چگونگی دفع آن بوده است. ۶۴ % از خطرات شناسایی شده در محدوده پر خطر، ۲۷ % در محدوده خطر متوسط و ۹ % در محدوده کم خطر قرار دارند. از جمله اقداماتی که در مورد خطرات با ریسک متوسط می توان انجام داد شامل : برنامه ریزی در مورد کاهش حجم پسماند تولیدی ، آموزش تحت یک برنامه ریزی خاص در خصوص مدیریت پسماندها و در صورت امکان استفاده از مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده ای که خطرکمتری برای افراد و محیط زیست دارند می باشد. اقداماتی که در مورد ریسک های کم خطر حین کار می توان انجام داد شامل : برنامه ریزی برای استفاده از درمقابل وسایلی که دوباره وارد چرخه کاری در مقابل وسایل یک بارمصرف می باشد.

 

چاپ شده در ۹۷.۰۴.۳۱

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0