مدلسازی مفهومی منابع تولید آلاینده های هوا در پالایشگاه شهید تندگویان تهران با رویکرد بررسی کیفیت هوای شهری بوسیله SCREENING مدل

مدلسازی مفهومی منابع تولید آلاینده های هوا در پالایشگاه شهید تندگویان تهران با رویکرد بررسی کیفیت هوای شهری بوسیله SCREENING مدل

چکیده مطلب

محسن جمشیدی انگاس *,a

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 3, Issue 3 (March-April. 2018

پیش بینی میزان انتشار آلاینده ها در صنایع و بررسی روند آنها و اهمیت این مسئله زمینه های بررسی را در تعیین غلظت های آلاینده ها فراهم نموده است . آلودگی هوا از مهمترین مشکلات زیست محیطی قرن اخیر است که سلامت انسانها را تحدید می کند . این مطالعه با هدف تعیین میزان آلاینده های  CO ، NO۲ ، SO۲ ، PM۱۰ خروجی از دودکش های مجتمع پالایش نفت شهید تندگویان تهران و روند انتشار در دوده های زمانی مختلف و تاثیرات آن بر کیفیت هوای شهری و حومه انجام گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت انجام کار پس از بازدید های میدانی و بررسی مدارک فنی و فرآیندی بمنظور شناسایی منابع آلاینده نقطه ای و غیر نقطه ای ، مقادیر آلاینده های هوا از اطلاعات موجود در مدیریت ایمنی و بهداشت پالایشگاه استفاده گردید. غلظت های بدست آمده در چهار دوره نمونه برداری با هم مقایسه شدند و با استفاده از انرم افزار SCREEN3   میزان ونحوه انتشار بررسی شد. در این مطالعه غلظت آلاینده ها در اکثر دودکش ها پایین تر از حد استاندارد بود ولی با توجه به طول عمر این واحد پالایشگاهی و شرایط اقلیمی منطقه و نوسانات مشاهده شده در آلاینده های خروجی برخی دودکش ها ، امکان انتقال آلاینده ها توسط جریان هوا به نقاط شهری وجود دارد . لذا پایش مداوم منابع انتشار بخصوص دودکش ها و کنترل آلاینده ها و تدوین دستورالعمل و روش های اجرایی و بکارگیری تکنولوژی مناسب جهت کنترل آلاینده ها ضروری به نظر می رسد.

چاپ شده در ۹۷.۰۴.۰۴

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0