مقایسه تاثیر آگاهی ساکنین مجتمع مسکونی بر روش تفکیک از مبدا در شهر تهران

مقایسه تاثیر آگاهی ساکنین مجتمع مسکونی بر روش تفکیک از مبدا در شهر تهران

چکیده مطلب

حسین واعظ زاده *,a

دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست ,دانشگاه منابع طبیعی , دانشگاه تربیت مدرس, تهران , ایران

(Volume 1, Issue 5 (September-October. 2017

هدف از تحقیق تعیین رابطه میزان اطلاعات زیست محیطی ساکنین مجتمع با انتخاب نوع روش تفکیک از مبدا با استفاده از نرم افزارSPSS  تعیین شود تا امکانات لازم جهت ارتقاء سیستم بکار گرفته شود. در این پژوهش تجربی، نمونه ها از بین ساکنین مجتمع به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. بدین منظور تعداد ۱۰۰پرسشنامه شامل ۲۰ پرسش تهیه و بوسیله ساکنین مجتمع تکمیل شده است . آزمون قابلیت اطمینان میزان Cronbach’s Alpha آیتم ها را .۵۲۵ تعیین کرده است . در بخش نتایج برای تحلیل داده ها در جهت تعیین میزان تفاوت میانیگن بین دو متغیر غیر وابسته از آزمون  Paired-sample t-test  استفاده شده است . پرسش تحقیق این بوده است که آیا  بالا بردن سطح اطلاعات زیست محیطی ساکنین مجتمع بوسیله آموزش در انتخاب روش تفکیک , افزایش میزان تفکیک و نوع تفکیک از مبدا مواد تاثیر گذار است ؟ Eta-squared نشان داد که اختلاف میانگین بین اطلاعات زیست محیطی ساکنین مجتمع و متغیر های غیر وابسته از نظر آماری معنادار بوده است  (۰۰۰۵. >  p) که بر اساس اختلاف میانگین ترتیب بدین صورت بوده است : روش تفکیک مواد خطرناک < بیرون گذاشتن مواد < تفکیک در صورت گذاشتن مخازن< افزایش آگاهی از وجود مخازن, انجام تفکیک و رسانه ها < نوع ماده تفکیک شده همانطور که مشاهده می شود اطلاعات زیست محیطی بر نوع ماده تفکیک شده بیشترین اثر و بر روش تفکیک مواد خطرناک کمترین اثر را داشته است.

 چاپ شده در  ۱۳۹۶.۷.۱۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0