مقایسه دو مدلEPM و MPSIAC در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز کوه بازو اردکان یزد)

مقایسه دو مدلEPM و MPSIAC در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز کوه بازو اردکان یزد)

ابوذر کشاورز *a، محمود نجفی زیلاییb

a دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، کد پستی ۹۸۶۱۳۳۵۸۵۶، ایران

b دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، یزد ، کد پستی۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، ایران

Volume 3, Issue 14 (March-April . 2020) دوره ۳ شماره۱۴

چکیده مطلب

امروزه فرسایش خاک یک خطر بسیار جدی به شمار رفته و به همین دلیل مطالعات فرسایش و رسوب در زمینه پدیده فرسایش خاک ضروری بنظر می رسد. جهت برآورد میزان فرسایش و رسوب، روش های متعددی با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر در فرسایش خاک وجود دارد. از اینرو این تحقیق بمنظور مقایسه برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب دو مدلEPM  وMPSIAC در حوزه آبخیز کوه بازو با مساحت ۷/۵۵۳۷ هکتار در فاصله ۶۹ کیلومتری شمال غرب شهرستان اردکان انجام گرفته است. بخشی از داده های مورد نیاز از طریق مطالعات جامع آبخیزداری حوزه که قبلاً انجام شده بود، تأمین و بخشی دیگر از طریق پردازش تصاویر رقومی، مطالعات و مشاهدات صحرایی تهیه گردید. با محاسبه فاکتورهای مورد نیاز برای دو مدلEPM وMPSIAC میزان فرسایش در سطح حوزه آبخیز کوه بازو برآورد گردید. با تهیه جدول های مربوطه برای محاسبه کمی هر یک از عوامل موثر در فرسایش، مقایسه نتایج دو مدل مذکور با مشاهدات صحرایی نشان داد اگرچه نتایج دو مدل در اکثر مناطق موجود انطباق زیادی با هم دارند، ولی مدل MPSIAC برای شناسایی مناطق با فرسایش بالا از مدلEPM اطمینان بیشتری دارد.

قبول شده برای چاپ در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0